20000603a01.jpg (27611 bytes)
1
眉 濃 勢 起 , 有 情 有 義 。
2
眼 神 平 正 , 種 善 積 福 。
3
仰 月 口 形 , 大 將 之 風。
4
額 高 廣 寬 , 貴 人 處 處 。
5
印 堂 開 闊 , 優 美 品 德 。
6
顴 鼻 相 配 , 受 人 尊 重 。
譚詠麟
有情有義積福多
青 春 無 敵 , 年 年 二 十 五 歲 的 譚 校 長 , 笑 容 滿 面 , 神 彩 飛 揚 , 精 神 飽 滿 , 喜 氣 洋 溢 , 更 給 人 有 一 種 智 慧 高 超 , 有 著 皇 者 風 範 的 感 覺 。 想 當 年 「 雙 手 沙 漠 掘 金 , 越 掘 越 乾 。 」 經 過 一 番 努 力 奮 鬥 下 , 成 為 商 業 奇 才 , 否 極 泰 來 , 更 將 歌 聲 、 愛 聲 、 善 聲 、 全 遍 香 江 。

額 高 廣 寬 內 厚 , 喜 與 人 溝 通 , 自 然 貴 人 處 處 , 一 生 願 望 能 達 , 更 懂 得 勉 勵 後 進 , 「 滿 招 損 , 謙 受 益 。 」 做 人 絕 不 能 驕 傲 , 成 功 人 仕 之 第 一 條 件 。

印 堂

眉 心 印 堂 開 闊 明 朗 , 樂 觀 無 隔 夜 仇 , 能 創 造 優 美 的 品 德 , 導 人 向 善 , 「 施 比 受 更 為 有 福 。 」

眼 神 平 正 而 帶 華 彩 , 平 者 德 , 眼 正 心 正 , 黑 白 分 明 , 更 能 自 我 開 解 , 積 福 多 而 不 著 表 揚 。

眉 宇 寬 廣 有 勢 , 眉 毛 遠 則 濃 , 近 則 清 , 根 根 見 底 , 有 情 有 義 , 聰 巧 機 靈 , 精 力 旺 盛 , 眉 濃 情 更 濃 。

三 停 平 等 , 一 生 衣 祿 無 虧 , 顴 鼻 相 配 , 事 業 有 成 , 更 得 歌 迷 愛 戴 和 朋 友 尊 重 。

仰 月 口 形 , 唇 紅 齒 白 , 口 才 佳 , 誠 信 足 , 富 實 行 力 , 實 事 實 幹 , 身 體 力 行 , 大 將 之 風 。

黃晉虎
開運熱線:6886 3168
開運傳真:2383 1226
網址:www.wongchunfu.com
掌相面相 $600
風水佈局 $2800
八字命理 $800
紫微斗數 $1000
改名開運 $800